End Social Icons -->

Podmienky členstva v klube

Nachádzate sa tu

Pre všetkých, ktorí radi objavujú nové nápady a zavádzajú progresívne riešenia.

Čo pre Vás v Klube máme pripravné?

Zoznam výhod v Klube je pravidelne aktualizovaný a rozširovaný.

Ustanovenia Klubu Úspešný remeselník

I. Všeobecné ustanovenia

Činnosť klubu Úspešný remeselník (ďalej len Klub) realizuje prevádzkovateľ portálu uspesnyremeslnik.sk, nezisková organizácia EKOFOND Plus (ďalej len Prevádzkovateľ). Členom klubu sa môže stať domáca i zahraničná fyzická osoba.

II. Vznik členstva

Pre vznik členstva v Klube je potrebná registrácia na portáli uspesnyremeslnik.sk Samotné členstvo vzniká dňom prijatia členského príspevku na účet prevádzkovateľa. V tento deň začína platiť ročné obdobie členstva v Klube. Pri registrácii na portáli uspesnyremeslnik.sk nový člen zadá unikátne užívateľské meno, ktoré slúži k preukázaniu členstva v Klube, a ktoré oprávňuje člena k využívaniu výhod Klubu. Tieto prístupové práva sú neprenosné a môže ich využívať len registrovaný člen, ktorému boli práva pridelené. Členstvo sa vzťahuje len na fyzickú osobu, je neprenosné a neprevoditeľné.

III. Členský príspevok

Členský príspevok oprávňuje člena k čerpaniu výhod Klubu odo dňa prijatia členského príspevku na účet prevádzkovateľa. Členský príspevok je splatný na základe výzvy na úhradu prevodovým príkazom, ktorú obdrží záujemca o členstvo do svojej e-mailové schránky po registrácii od prevádzkovateľa Klubu. Výška členského príspevku pre podnikateľov je stanovená na 79 EUR, pre študentov stredných odborných škôl je stanovená na 9 EUR na obdobie jedného roka (prevádzkovateľ nie je platcom DPH). Stredné školy majú registráciu zadarmo. Prevádzkovateľ je oprávnený výšku členského príspevku meniť. Zmena ovplyvní len nových registrovaných členov, tzn., že tých, ktorí sa zaregistrujú po dni zmeny členského príspevku. Pre registrovaných členov Klubu sa zmena výšky členského príspevku stáva účinná až v momente prípadného predlžovania členstva o ďalší rok. Zaregistrovaním sa do Klubu potvrdzuje záujemca svoj záväzok k zaplateniu členského príspevku v aktuálnej výške.

IV. Práva a povinnosti člena

Klubu Člen je oprávnený využívať služby a výhody ponúkané prevádzkovateľom, a to v plnom rozsahu zodpovedajúcemu jeho členstva po zaplatí členského príspevku (t.j. po pripísaní sa výšky členského príspevku na účet prevádzkovateľa portálu). Aktuálny zoznam výhod Klubu je publikovaný na portáli uspesnyremeselnik.sk a v prehľade výhod klubu Úspešný remeselník.

V. Predĺženie a ukončenie členstva

Členstvo v Klube zaniká automaticky po roku odo dňa sprístupnenia členstva v klube. Dňom ukončenia členstva zaniká právo člena na využívanie výhod Klubu. Členstvo v Klube je možné predĺžiť zaplatením členského príspevku v aktuálnej výške o ďalšie obdobie na základe výzvy, ktorá bude členom Klubu zasielaná pred uplynutím doby ich členstva.